Nákup na náš účet: Súťaž o preplatenie vášho nákupu až do 50€

Vianočné nákupy sa nezadržateľne blížia a my sme sa rozhodli preplatiť trom šťastlivcom nákup až do výšky 50 € (napr. ak váš nákup bude v hodnote 20 €, preplatíme vám tých 20 €. Ak budete mať nákup za 60 €, preplatíme vám 50 €).

Využite túto jedinečnú šancu a staňte sa práve vy tým šťastlivcom. Je to jednoduchšie ako by ste čakali. Stačí ak sa prekliknete na vybraný e-shop cez náš zoznam e-shopov a nakúpite v období od 30.10. až 04.12.2023. Vyplníte krátky dotazník a budete zaradení do žrebovania o preplatenie vášho nákupu do výšky 50 €.

Zvýšte si svoje šance na výhru v súťaži jednoduchým spôsobom – stačí sa zapojiť do súťaže každým nákupom počas jej trvania. (čím viac krát nakúpite a vyplníte formulár, tým máte väčšiu šancu). Hodnotu nákupu do 50 € získajú späť 3 šťastlivci. Žrebovanie prebehne 06.12.2023 a bude pre výhercov príjemným mikulášskym darčekom wink

Prečo nevyužiť túto možnosť, keď nákupy budete robiť, tak či tak.

Držíme palce

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Štatút súťaže “Nákup na náš účet: Súťaž o preplatenie vášho nákupu až do 50 €”

konanej na Facebook stránke a web stránke organizátora v dňoch od 30.10.2023 do 04.12.2023 (ďalej len “Štatút” a “Súťaž”)

Tento štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činnosti potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Článok I.

Základné ustanovenia

1.1. Organizátorom súťaže je Dream Jobs s.r.o., so sídlom Pribišova 3174/8, 841 05 Bratislava, IČO: 47 332 611, DIČ: 202 382 0491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90864/B, e-mail: info@nakupnykompas.sk. (ďalej len “Organizátor”)

1.2. Termín konania súťaže: súťaž prebieha od jej zverejnenia súťažného príspevku organizátorom dňa 30.10.2023 do 04.12.2023 do 15:00 hod., a to prostredníctvom sociálnej siete Facebook a web stránky organizátora.

Článok II.

Podmienky účasti v súťaži

2.1. Účasť v súťaži je možná len za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmto Štatútom súťaže. Súťažnými podmienkami pre zapojenie do súťaže je:

a, účastník súťaže splní podmienku preklikom na vybraný e-shop cez náš zoznam e-shopov a následným nákupom vo vybranom e-shope v období od 30.10. do 04.12.2023, a súčasne

b, vyplní príslušný formulár s nasledovnými údajmi: e-mail (budete informovaný v prípade výhry), názov e-shopu (kde ste uskutočnili nákup), dátum nákupu (kedy ste spravili na e-shope objednávku), suma nákupu (celková, ktorú ste uhradili; v prípade výhry vám bude preplatená suma do 50 €)

2.2. Zaradenie do žrebovania je automatické po splnení podmienok “a” a “b” bodu 2.1.

Článok III.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

3.1. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky a bankovým účtom vedením na území Slovenskej republiky. Osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

3.2. Z účasti v súťaži sú vylúčení spolupracovníci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto spolupracovníkov v priamej línii, súrodenec spolupracovníka usporiadateľa a manžel spolupracovníka usporiadateľa.

3.3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené resp. z nej budú vyradené.

Článok IV.

Výhra v súťaži

4.1. Výhrou v súťaži je 3x preplatenie hodnoty vylosovaných nákupov do výšky 50 € (PRÍKLAD: ak váš nákup bude v hodnote 20 €, preplatíme vám v prípade výhry 20 €. Ak budete mať nákup za 60 €, preplatíme vám v prípade výhry max. 50 €) ktorá bude zaslaná na bankový účet vedení na území Slovenskej republiky účastníkovi súťaže.

4.2. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť každým nákupom počas trvania súťaže. V súťaži tým zvyšuje možnosť vyžrebovania a získania výhry.

4.3. V prípade, ak sa súťažiaci zapojí do súťaže viacerými nákupmi a bude vyžrebovaný, preplatená mu bude suma len jedného nákupu, ktorý bol vyžrebovaný, nie súčet všetkých ktoré zrealizoval a príhlasil do súťaže.

Článok V.

Určenie výhercu súťaže a oboznámenie o výhre

5.1. Po uplynutí termínu konania súťaže bude výherca súťaže vyžrebovaný Organizátorom súťaže spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí sa do súťaže platne zapojili. Oznámenie o výhercovi súťaže bude zverejnené na príslušných sociálnych sieťach Organizátora a súčasne bude výherca kontaktovaný e-mailom poskytnutým v zaslanom formulári.

5.2. V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 7 dní od vyhlásenia výhercu súťaže, alebo výherca nedodá Organizátorovi potrebnú súčinnosť a informácie k odovzdaniu výhry, alebo výhru odmietne, stráca výherca na výhru nárok a Organizátorom bude vyžrebovaný náhradný výherca.

5.3. Ak je výhercom neplnoletá fyzická osoba, je povinná dodať Organizátorovi do 7 kalendárnych dní písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru. Organizátor v tomto prípade žrebovanie zopakuje a priamo kontaktuje náhradného výhercu.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

6.1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže. Podmienky ochrany osobných údajov sú predmetom samostatného dokumentu zverejneného na webovej stránke organizátora www.nakupnykompas.sk.

6.2. Každý účastník súťaže potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook a Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook a Instagram takéto záväzky ani nevznikajú. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom/Instagramom a nie je s Facebookom/Instagramom inak spojená.

6.3. Organizátor súťaže v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži.  Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

6.4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže. Rozhodovanie Organizátora je konečné. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6.5. Tento štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť od 30.10.2023 do 04.12.2023

1. krok – vyberte e-shop v ktorom chcete nakúpiť, kliknite na neho a nakúpte

Prehľad e-shopov s hodnotením

– ZORADENÉ ABECEDNE; 129 e-shopov –

Kategória

Hodnotenie

2. krok – po nákupe už len vyplňte formulár a držte si palce

Formulár na odoslanie

– Čím viac krát nakúpite, tým máte väčšiu šancu vyhrať –

A prečo to celé robíme?

E-shopy vedia sledovať návštevnosť z našej stránky NakupnyKompas.sk. To nám dáva príležitosť získať ďalšie produkty na recenzie pre vás, našich testerov.

Vaša podpora je preto pre nás dôležitá. Ak sa rozhodnete prekliknúť na vybraný e-shop cez stránku NakupnyKompas.sk a následne zakúpite produkt, získame malú províziu. Táto provízia nijako neovplyvní cenu pre vás, no zároveň nám pomôže pri tvorbe ďalšieho obsahu.

Už teraz pripravujeme pre vás hodnotný obsah, ktorý vám urýchli a zjednoduší nákupný proces.

Ďakujem. Vážime si vašu podporu.

Ing. Ladislav Klepáč, zakladateľ