VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY a SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.

Základné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom portálu www.nakupnykompas.sk (ďalej len „portál“) a jeho používateľmi alebo testermi (ďalej len „užívatelia“).

1.2 Portál je zameraný na poskytovanie obsahu, ktorý pomáha pri výbere vhodného produktu. Snaží sa priniesť odpovede na otázky, potrebné na to, aby sa užívatelia dokázali správne rozhodnúť.

1.3 Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť Kompas Media s.r.o., so sídlom Pribišova 3174/8, 841 05 Bratislava, IČO: 47 332 611, DIČ: 202 382 0491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90864/B, e-mail: info@nakupnykompas.sk.

1.4 Orgán kontroly: Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Článok II.

Základné pojmy

2.1 Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

2.2 Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

2.3 Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

2.4 Portálom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje užívateľom reagovať na jeden alebo viac ponúkaných produktov zo zoznamu, ktorý majú záujem otestovať.

2.5 Užívateľom je každý návštevník portálu, ktorý prostredníctvom portálu reaguje na zoznam ponúkaných produktov na testovanie a využíva portál na obohatenie svojich znalostí pre správne rozhodovanie pri kúpe produktu. Užívateľ, ktorý reaguje na testovanie produktov musí byť starší ako 18 rokov a mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

2.6 Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.

Článok III.

Registrácia a správanie sa užívateľov

3.1 Užívateľ sa na portáli neregistruje. Na portáli je možná len reakcia na uverejnený zoznam produktov na testovanie bez potreby registrácie. Reagovaním na testovanie konkrétneho produktu je udelený Súhlas na spracovanie osobných údajov a súhlas s týmito VOP. Reagovanie na testovanie produktu/produktov je dobrovoľné a bezplatné. Pri reagovaní musia užívatelia vyplniť požadovaný formulár, ktorý sa môže mierne líšiť v závislosti od testovaného produktu. Užívatelia sú povinní pri vypĺňaní formulára uvádzať úplné a pravdivé údaje. Vo formulári okrem voliteľných otázok o sebe, svojich záujmoch a preferenciách sú aj údaje, ktoré súvisia s kritériami výberu a bez ktorých nie je možné uchádzanie sa o testovaný produkt. S úplne vyplneným formulárom užívatelia zvyšujú svoju šancu, že budú vybraní do testovania produktov na portáli.

3.2 Všetky informácie (vrátane nahraných obrázkov a recenzií) nesmú obsahovať neslušný, nemorálny, hanlivý, diskriminačný a urážlivý obsah, zmieňovať sa o nezákonných činnostiach ani ich podporovať. Užívatelia, ktorých údaje obsahujú vo formulári takýto obsah, budú z účasti bez upozornenia vylúčený.

3.3 Pri vypĺňaní formulára sú užívatelia povinní uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Uvedené údaje užívateľom pri reakcii na testovanie konkrétneho produktu sú prevádzkovateľom považované za správne.

3.4 Počet užívateľov na testovanie produktu/produktov je obmedzený. Záujemcovia o testovanie sú vybraný zo všetkých žiadateľov o testovanie na základe vopred zodpovedaných otázok, údajov z formulára prislúchajúceho danému testovanému produktu a založený na kritériách pre príslušnú cieľovú skupinu. Produkty sa prideľujú užívateľom, ktorí spĺňajú kritériá, podľa poradia zaslania dotazníka. Záujemca môže na testovaný produkt reagovať len raz. V prípade viacnásobného reagovania na ten istý produkt sa bude brať do úvahy len jeden vyplnený formulár. Vybraný záujemcovia o testovanie dostanú potvrdenie e-mailom. Portál si vyhradzuje právo kontaktovať náhradného záujemcu o testovanie, ak už vybraný záujemca, po zaslaní e-mailu zo strany portálu nepotvrdí svoj záujem a to v čase určeným portálom. Produkty na testovanie sú vybraným užívateľom zasielané bezplatne v mene portálu. Nevybraný záujemcovia o testovanie nebudú z našej strany dodatočne kontaktovaný. Účasť na testoch produktov je bezplatná, t.j. užívatelia nedostávajú žiadnu finančnú odmenu za účasť alebo odoslanie recenzií. Na účasť v konkrétnom testovaní nie je právny nárok. Každý užívateľ sa zaväzuje neporušovať práva tretích osôb. K porušeniu práv tretích osôb dochádza okrem iného vtedy, ak sú osobné údaje alebo iné údaje tretích osôb použité bez ich súhlasu, napríklad meno alebo e-mailová adresa.

3.5 Účelom testovania produktov je generovanie odporúčaní a získanie názorov na príslušný produkt. V tejto súvislosti portál očakáva a užívateľ sa zaväzuje zdieľaniu skúseností s produktami medzi priateľmi a známymi, na portáli a na relevantných internetových platformách sociálnych médií (napr. Facebook, Instagram, Tik-Tok) vo forme zmysluplných recenzií. Takýto typ recenzie musí byť jasne označený ako /reklama/a zverejnený na dobu minimálne 6 mesiacov. Reagovaním, vyplnením a odoslaním formulára pri príslušnom produkte na testovanie užívateľ akceptuje tieto VOP a prípadne aj dodatočné podmienky prislúchajúce konkrétnemu testovanému produktu.

3.6 Hodnotenie príslušného produktu je cez online platformu (formulár, online prostredie). Na tento účel sú zaslané preddefinované otázky o testovanom produkte. Niektoré z týchto otázok budú zverejnené na portáli po skončení hodnotiacej fázy a budú zodpovedajúcim spôsobom označené. Ostatné otázky sú určené na zlepšenie testovacieho produktu alebo zisťovania správania spotrebiteľa a nebudú zverejnené. Užívateľ by sa pri testovaní mal riadiť svojim skutočným ja, byť sám sebou. Produkt otestuje najlepšie, ako môže a všetko si zapíše (pozitíva aj negatíva). Recenzia pozostáva z odstavca, ktorý má minimálne 200- 250 znakov (vrátane medzier), doplnená kladmi a zápormi (ak sa pri testovaní vyskytli) recenzovaného produktu a min. 3 kvalitnými (nerozmazanými) fotkami. Súčasťou recenzie je aj fotodokumentácia a splnenie dodatočných podmienok, ktoré prislúchajú konkrétnemu testovanému produktu.

3.7 Všetci vybraný užívatelia, ktorí neodovzdali svoje hodnotenie na online platforme, týždeň po finálnom dátume odovzdania hodnotenia, dostanú e-mailom upomienku, aby tak urobili a poslali svoje hodnotenie.

3.8 Vybraný užívatelia odoslaním hodnotenia potvrdzujú, že majú plný nárok na práva na nahrané obrázky a na zaslané hodnotenia, alebo, že majú povolené ich nahrať na zverejnenie na portáli a sociálnych sieťach spravovaných portálom. Ak existujú práva tretích strán, užívatelia potvrdzujú, že im boli udelené všetky práva na zverejnenie na portáli a sociálnych sieťach spravovaných portálom. Používanie obrázkov, textov a videí tretích strán preto nie je povolené bez súhlasu držiteľa práv. Ak v rozpore s vyššie uvedeným potvrdením užívateľov dôjde zverejnením textu, fotografie, hodnotenia alebo videa na portáli alebo sociálnych sieťach spravovaných portálom k porušeniu práv tretích osôb, budú za vzniknuté škoda a náklady zodpovedný užívatelia a nie portál.

3.9 Portál si vyhradzuje právo vylúčiť vybraných užívateľov z testovania, ak porušia tieto VOP alebo dodatočné podmienky, ktoré prislúchajú konkrétnemu testovanému produktu. To platí hlavne vtedy, ak užívateľ/užívatelia uvádzajú nepravdivé údaje, používajú nepovolené pomôcky, sú podozrivý z manipulácie alebo iným spôsobom porušujú podmienky.

3.10 Podrobnosti o zhromažďovaní, spracovaní a používaní údajov, ktoré užívatelia poskytli, upravuje článok VI. – Ochrana osobných údajov.

3.11 Niektoré testovania vyžadujú vrátanie testovacích produktov. Užívateľ je o tejto povinnosti vrátenia výslovne informovaný v rámci vypĺňania formulára so záujmom o testovanie. Ďalšie podrobnosti sú upravené v dodatočných podmienkach prislúchajúcich konkrétnemu testovanému produktu. Zaslaný produkt je vo výhradnom vlastníctve portálu, pokiaľ nie sú užívateľom splnené podmienky recenzie definované v e-maile pred zaslaním produktu na testovanie a zároveň nie je zo strany portálu informovaný o ich splnení. Ak užívateľ nenaplní body súvisiace s recenziou daného produktu po finálnom termíne, ani po následnom kontaktovaní zo strany portálu, má portál právo nárokovať si náhradu škody. Užívateľ si je vedomý, ak by došlo k takejto situácii, že náklady s tým spojené hradí v plnej miere.

3.12 Nároky na záruku pri testovaných produktoch existujú len vtedy, ak je testovaný produkt zakúpený.

Článok IV.

Poskytovanie obsahu užívateľmi a udelenie práv

4.1 V rámci testovania má užívateľ možnosť zverejňovať rôzny obsah, ako je text, obrázky, hviezdičkové hodnotenie, audio a video súbory a pod.

4.2 Užívateľ je výhradne zodpovedný za obsah, ktorý je zaslaný portálu po otestovaní produktu, najmä za jeho správnosť, úplnosť a zákonnosť. Zaväzuje sa, že nám pošle obsah iba vtedy, ak si je istý, že všetok odoslaný obsah je v súlade s nasledujúcimi bodmi:

 • je jediným autorom obsahu a vlastníkom všetkých práv duševného a priemyselného vlastníctva k obsahu, alebo je inak oprávnený sprístupniť obsah na použitie upravené v týchto VOP a udeliť zodpovedajúce práva na používanie;
 • všetky osoby zobrazené v odoslanom obsahu výslovne vyjadrili svoj súhlas s prenosom alebo zverejnením obsahu (pri maloletých je potrebný súhlas zákonných zástupcov);
 • nebude posielať obsah o ktorom vie, že: je dôverný; nepravdivý; nepresný; zavádzajúci alebo podvodný; ktorý porušuje autorské práva alebo iné práva tretích osôb, najmä osobnostné práva alebo práva duševného alebo priemyselného vlastníctva; ktoré porušujú právne predpisy alebo úradné nariadenia, alebo sú inak neprípustné; ktorý je hanlivý, ohováračský, urážlivý, alebo diskriminačný voči jednotlivcovi, alebo spoločnosti; obsahujúci informácie týkajúce sa iných webových stránok a e-mailových adries; obsahujúci počítačové vírusy alebo iné potenciálne škodlivé počítačové programy alebo súbory.

4.3 Obsahu (podľa bodu 4.1), ktorý je zaslaný po otestovaní produktu na portál udeľuje užívateľ nasledujúce práva na používanie: udeľuje celosvetové, bezplatné právo na dobu trvania ochrany práva podľa platných zákonov na používanie obsahu. Udelenie užívacích práv zahŕňa najmä právo portálu reprodukovať, ukladať, prekladať, distribuovať, verejne sprístupňovať a inak reprodukovať obsah v akejkoľvek forme a na akomkoľvek médiu, v celku, alebo čiastočne na tieto účely, ako aj právo upravovať, redizajnovať alebo meniť obsah – v rozsahu potrebnom na tieto účely z technických alebo právnych dôvodov (s prihliadnutím na tvorivú individualitu obsahu a prípadné morálne práva autora).

4.4 Portál si vyhradzuje právo vymazať alebo upraviť akýkoľvek obsah bez upozornenia, ak portál podľa vlastného uváženia usúdi že obsah porušuje vyššie uvedené pokyny alebo platné zákony. Portál si v každom prípade vyhradzuje právo odstrániť zaslaný obsah bez predchádzajúceho upozornenia alebo odmietnuť jeho zverejnenie či distribúciu.

4.5 Ak budú texty, fotografie, videá zverejnené na portáli neoprávnene použité tretími osobami, nepreberá portál za to žiadnu zodpovednosť.

Článok V.

Zodpovednosť za škodu

5.1 Portál nie je povinný zabezpečiť a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť, zákonnosť a aktuálnosť informácií. Informácie na portáli slúžia len na všeobecné informovanie a nemali by ste sa na ne spoliehať, ako na jediný zdroj pre rozhodovanie. Pri spoliehaní len na informácie z portálu, robíte tak na vlastné riziko. Portál taktiež nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť, zákonnosť a aktuálnosť obsahu generovaného zo strany užívateľov pri testovaných produktoch. Za takýto obsah zodpovedá výlučne príslušný užívateľ. Portál nepreberá tento obsah za svoj a výslovne sa dištancuje od akýchkoľvek vyjadrení a názorov prezentovaných užívateľmi pri testovaných produktoch, ktoré nemusia nevyhnutne zodpovedať názorom portálu.

5.2 Portál obsahuje odkazy na externé webové stránky na ktoré nemá žiadny vplyv. Z tohto dôvodu neberie portál žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah je zodpovedný výlučne príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ webovej stránky. Tieto odkazy sú poskytnuté, aby vás nasmerovali na externé webové stránky, ktoré môžu obsahovať dodatočné informácie. Portál sa výslovne dištancuje od akýchkoľvek vyhlásení a názorov reprodukovaných na týchto webových stránkach. Portál nezodpovedá za žiadne straty alebo iné škody vyplývajúce z používania prepojených webových stránok.

Článok VI.

Ochrana osobných údajov

6.1 Portál spracúva osobné údaje podľa ustanovení platných právnych predpisov a podľa zásad určených v tomto dokumente.

6.2 Osobné údaje portál spracúva v súlade so:

 • zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov;
 • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.;
 • vyhláškou č. 164/2013 Z. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

  6.3 Portál od dotknutých osôb/užívateľov získava nasledujúce osobné údaje:

  • krstné meno alebo prezývka, e-mailová adresa, telefónne číslo, korešpondenčná adresa (na prípadné zaslanie produktu na otestovanie) a odkaz na profil na sociálnej sieti (Facebook, Instagram, Tik-Tok)

  6.4 Pri poskytovaní služieb pre užívateľov získava portál údaje, ktoré v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe považujú za osobné údaje. Tieto údaje poskytuje portálu užívateľ pri reagovaní a prejavení záujmu o produkt na testovanie. Tieto osobné údaje portál spracúva iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pri reagovaní a prejavení záujmu o testovanie produktu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú pravdivé a udeľuje svoj súhlas portálu na spracovanie svojich osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov je naplnenie účelu služieb poskytovaných portálom – výber vhodného užívateľa na testovanie produktu. Údaje užívateľa uvedené pri reakcii o záujem testovania sa uchovávajú na portáli v trvaní 2 rokov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po uplynutí uvedenej doby budú osobné údaje a odpovede anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

  6.5 Osobné údaje užívateľov zhromaždené v rámci formulárov s prejaveným záujmom o testovaný produkt budú spracované len za účelom neskoršieho oznámenia alebo odoslania produktu vybraným užívateľom, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Údaje sú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

  6.6 Portál neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly a prípadov, kedy sám užívateľ poskytne svoje osobné údaje tretej osobe.

  6.7 Užívateľ ako dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania so spracúvaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na kontaktné údaje prevádzkovateľa.

  6.8 Odvolaním súhlasu podľa bodu 2.6 týchto VOP automaticky dochádza k blokovaniu osobných údajov.

  Článok VII.

  Práva dotknutých osôb

  7.1 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od portálu vyžadovať:

  a, vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

  7.2 Dotknutá osoba môže práva uvedené v bode 7.1 uplatniť písomne vo forme poštovej zásielky alebo elektronickej pošty.

  b, vyžadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme vo všeobecne zrozumiteľnej forme a v rozsahu identifikačných údajov portálu, účelu spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a ďalších informácií,

  7.3 Portál je povinný žiadosť a námietky dotknutej osoby vybaviť bezplatne a najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do sídla portálu.

  c, vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

  7.4 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  d, vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  e, vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  f, vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

  g, vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

  h, vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,

  i, namietať spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

  Článok VIII.

  Cookies

  8.1 S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webového rozhrania portál niekedy ukladá na zariadení užívateľov malé dátové súbory, tzv. cookie.

  8.2 Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo na mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách užívateľa (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšom prehliadaní portál nemusí opätovne získavať.

  8.3 Portál používa súbory cookies na zapamätanie si užívateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom užívateľov a pre nevyhnutnú funkcionalitu portálu.

  Článok IX.

  Záverečné ustanovenia

  9.1 Užívateľ berie na vedomie, že portál nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia prevádzkovateľa, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

  9.2 Portál si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa. V prípade zmeny VOP sa riadi celý proces poskytovania služieb prostredníctvom tých VOP, ktoré sú v čase poskytovania služieb prístupné na portáli.

  9.3 Portál si vyhradzuje právo zmeniť, prerušiť alebo ukončiť testovanie produktu v prípade nepredvídateľných okolností.

  9.4 Tieto VOP sú k dispozícií v sídle prevádzkovateľa k nahliadnutiu užívateľom a sú zverejnené na portáli.

  9.5 Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia podľa príslušných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb, zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 18/2018 Z.z, zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj zákona č. 513/1991 Z.z.

  9.6 Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím portálu obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že sa vzťah riadi slovenským právom.

  9.7 Ak sa jedno alebo viac ustanovení týchto VOP stanú úplne alebo čiastočne neplatné, alebo ak tieto VOP obsahujú medzeru, nemá to vplyv na platnosť zvyšku VOP.

  9.8 Používaním portálu užívateľ potvrdzuje, že si prečítal VOP a súhlasí s ich znením.

  9.9 Tieto VOP vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť od 02.04.2023.