Súťaž o Blueiron od Avita

(zdroj: avita.sk)

Blueiron

Produkt BLUEIRON je vyhľadávaný pre tieto účinky:

  • liečba anémie z nedostatku železa
  • zvýšenie produkcie červeného krvného farbiva hemoglobínu
  • zlepšenie prenosu kyslíka v krvi
  • zlepšenie celkovej kondície u žien so silnou menštruáciou, pri vredovej
  • chorobe žalúdka, silnom krvácaní z hemoroidov, nádorových ochoreniach
  • čreva, u vegetariánov, ľudí s intoleranciou laktózy či celiakiou
  • zvýšenie výkonnosti, svalovej vytrvalosti
  • odstránenie vyčerpanosti a únavy (spôsobenej málokrvnosťou)

Balenie obsahuje:

  • 1 ks; 330 ml (dávka na jeden mesiac)

(avita.sk)

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Štatút súťaže – Súťaž o Blueiron od Avita

konanej na Facebook a Instagram stránke organizátora v dňoch od 09.04.2024 do 15.04.2024 (ďalej len “Štatút” a “Súťaž”)

Tento štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činnosti potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Článok I.

Základné ustanovenia

1.1. Organizátorom súťaže je Dream Jobs s.r.o., so sídlom Pribišova 3174/8, 841 05 Bratislava, IČO: 47 332 611, DIČ: 202 382 0491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90864/B, e-mail: info@nakupnykompas.sk. (ďalej len “Organizátor”)

1.2. Termín konania súťaže: súťaž prebieha od jej zverejnenia súťažného príspevku organizátorom dňa 09.04.2024 do 15.04.2024 do 15:00 hod., a to prostredníctvom sociálnej siete Facebook a Instagram.

Článok II.

Podmienky účasti v súťaži

2.1. Účasť v súťaži je možná len za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmto Štatútom súťaže. Súťažnými podmienkami pre zapojenie do súťaže je:

a, „páči sa mi/like“ resp. „sledovanie/follow“ profilu Organizátora na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram, na ktorom sa Účastník súťaže do súťaže zapojil (nie je vyslovenou podmienkou, ale poteší), a súčasne

b) „like“ súťažnému príspevku Organizátora na profile Organizátora na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram, na ktorom sa Účastník súťaže do súťaže zapojil, a súčasne

c) komentár podľa požiadavky uvedenej v súťažnom príspevku Organizátora na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram, na ktorom sa Účastník súťaže do súťaže zapojil. Platí v prípade, ak je to súčasne uvedené aj na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram. Inak platí len bod “a” a “b”.

2.2. Do súťaže sa môže zapojiť každý účastník maximálne dva razy, ale len za podmienky, že splní náležitosti v bode 2.1. na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Viacnásobné zapojenie do súťaže na jednej sociálnej sieti aj v prípade uverejnenia viacerých komentárov pod súťažný príspevok nie je možné.

Článok III.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

3.1. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba, ktorá je používateľom sociálnej siete Facebook a/alebo Instagram, a ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

3.2. Z účasti v súťaži sú vylúčení spolupracovníci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto spolupracovníkov v priamej línii, súrodenec spolupracovníka usporiadateľa a manžel spolupracovníka usporiadateľa.

3.3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené resp. z nej budú vyradené.

Článok IV.

Výhra v súťaži

4.1. Výhrou v súťaži je 1 ks Blueiron (30 ml; dávka na jeden mesiac) – https://www.avita.sk/blueiron/

4.2. Výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Článok V.

Určenie výhercu súťaže a oboznámenie o výhre

5.1. Po uplynutí termínu konania súťaže bude výherca súťaže vyžrebovaný Organizátorom súťaže spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí sa do súťaže platne zapojili na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Oznámenie o výhercovi súťaže bude zverejnené na príslušnej sociálnej sieti Organizátora.

5.2. Profil výhercu, ktorým sa zapojil do súťaže bude Organizátorom označený v komentári pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti Facebook a Instagram a súčasne bude výherca vyzvaný, aby Organizátora kontaktoval pre účely dohody o odovzdaní výhry. V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 7 dní od vyhlásenia výhercu súťaže, alebo výherca nedodá Organizátorovi potrebnú súčinnosť a informácie k odovzdaniu výhry, alebo výhru odmietne, stráca výherca na výhru nárok a Organizátorom bude vyžrebovaný náhradný výherca.

5.3. Ak je výhercom neplnoletá fyzická osoba, je povinná dodať Organizátorovi do 7 kalendárnych dní písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru. Organizátor v tomto prípade žrebovanie zopakuje a priamo kontaktuje náhradného výhercu.

5.4. Výhercovi bude Blueiron (1 ks, 30 ml) zaslaný na korešpondenčnú adresu.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

6.1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže. Podmienky ochrany osobných údajov sú predmetom samostatného dokumentu zverejneného na webovej stránke organizátora www.nakupnykompas.sk.

6.2. Každý účastník súťaže potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Meta a nie je s Meta inak spojená.

6.3. Organizátor súťaže v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

6.4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže. Rozhodovanie Organizátora je konečné. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6.5. Tento štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť od 09.04.2024 do 15.04.2024.